32 295 03 30 zarzad@max-invest.pl

Zgodnie z art  13  ust  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie MAX-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul. Społeczna 10, 41-214 Sosnowiec.
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Inspektorem  ochrony  danych  Administratora za  pomocą adresu e-mail: iod@max-invest.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji zawartej umowy, przyjmowaniu i realizacji zamówień, świadczenie usług, udziału w konferencji bądź szkoleniu, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz   art. 6 ust. 1 pkt c;
4) Podanie przez  Panią/Pana danych osobowych jest  niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie i wykonanie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy ;
5) Posiada Pani/Pan prawo  do:
     a) Dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     b) Przenoszenia danych,
     c) Wniesienie  sprzeciwu  wobec   przetwarzania  -w  przypadkach  i  na warunkach  określonych  w Rozporządzeniu ogólnym;

6) Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na  podstawie  udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również   prawo   do  wycofania zgody   w  dowolnym momencie
 bez  wpływu  na  zgodność z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody   przed jej  cofnięciem.  Wycofanie zgody   na przetwarzanie danych
osobowych można przesłać e-mailem na adres daneosobowe@max-invest.pl, pocztą tradycyjną na adres: MAX-INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Społeczna 10, 41-214 Sosnowiec lub wycofać  osobiście stawiając się w siedzibie Administratora;
7) Pani/Pana dane  osobowe będą udostępniane innym  odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą spółki powiązane z administratorem danych;

MAX-INVEST Sp. z o.o.
ul. Społeczna 10, 41-214 Sosnowiec
Tel. / fax 0-32 295-03-30 /1/
NIP 725-10-49-579 REGON 008021993

KRS 0000127201 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zarejestrowany 51.405,00 zł, kapitał opłacony 51.405,00 zł

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w  którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
9) Posiada Pani/Pan prawo  wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych, gdy  uzasadnione jest,  że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są  przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.