32 295 03 30 zarzad@max-invest.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

 
 
 
            Zgodnie z art  13  ust  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie MAX-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu Społeczna 10, 41-214 Sosnowiec.
 • W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z  Inspektorem  ochrony  danych  Administratora za  pomocą adresu e-mail: iod@max-invest.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji zawartej umowy, przyjmowaniu i realizacji zamówień, świadczenie usług, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) na  podstawie art. 6 ust. 1 lit f) oraz    w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej ADO, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana podstawowe dane identyfikacyjne niezbędne dla wykonania umowy (m.in. imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu). Podanie przez  Panią/Pana danych osobowych jest  niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie i wykonanie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy;
 • Posiada Pani/Pan prawo  do:
 1. Dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Przenoszenia danych,
 3. Wniesienie  sprzeciwu  wobec   przetwarzania  -w  przypadkach  i  na  warunkach  określonych  w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na  podstawie  udzielonej Administratorowi zgody,  posiada Pani/Pan również   prawo   do  wycofania zgody   w  dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na  podstawie zgody   przed jej  cofnięciem.  Wycofanie zgody   na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres daneosobowe@max-invest.pl, pocztą tradycyjną na adres: MAX-INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Społeczna 10, 41-214 Sosnowiec lub wycofać  osobiście stawiając się w siedzibie Administratora;
 • Pani/Pana dane  osobowe będą udostępniane innym  odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w  którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 • Posiada Pani/Pan prawo  wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych, gdy  uzasadnione jest,  że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są  przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w  tym w formie profilowania;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.